Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

Tải file báo cáo tài chính: Báo cáo