Quyết Định "V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"

Quyết Định "V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"