Quyết định "V/v Chi cổ tức để lại từ các năm trước lũy kế đến 31/12/2012

Quyết định "V/v Chi cổ tức để lại từ các năm trước lũy kế đến 31/12/2012