Quyết định "V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"

Quyết định "V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"