Category Archive Cổ đông

Byadmin

Tờ trình “V/v Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty”

Tờ trình “V/v Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty”

Tải toàn bộ file tờ trình tại đây

Byadmin

Thông báo về việc “Hủy đăng ký công ty đại chúng”

Thông báo về việc “Hủy đăng ký công ty đại chúng”

Tải file thông báo tại đây

Byadmin

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Về việc: Sửa đổi một số điều trong điều lệ Công ty, bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Về việc: Sửa đổi một số điều trong điều lệ Công ty, bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công tyTải file tại đây

Byadmin

Những điểm sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2016

Những điểm sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2016

Tải file chi tiết tại đây

Byadmin

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông “V/v thay đổi tên Công ty”

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông “V/v thay đổi tên Công ty”

Tải file tại đây

Byadmin

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tải file tại đây