Category Archive Cổ đông

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Tải file báo cáo tài chính: 

Báo cáo

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Tải file báo cáo: Download

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

Tải file báo cáo tài chính: Báo cáo

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Download

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Báo cáo

Byadmin

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017