Nghị Quyết đại Hội đồng Cổ động Thường niên năm 2016