Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Về việc: Sửa đổi một số điều trong điều lệ Công ty, bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Byadmin

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Về việc: Sửa đổi một số điều trong điều lệ Công ty, bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Về việc: Sửa đổi một số điều trong điều lệ Công ty, bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công tyTải file tại đây

About the author

admin administrator

Leave a Reply