Category Archive Báo cáo tài chính

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Tải file báo cáo: 

Download

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Tải file báo cáo: 

Download

Byadmin

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Tải file báo cáo: 

Download

Byadmin

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Tải file : 

Download – Tiếng Việt
                              –   English

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Tải file báo cáo: 

Download

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

Tải file báo cáo: 

Download

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

Tải file báo cáo: 

Download

Byadmin

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Tải file báo cáo: 

Download

Byadmin

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Tải file : 

Download – Tiếng Việt
                              –  English