Category Archive Thông tin cổ đông

Byadmin

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2018

Tài liệu đại hội cổ đông : 

Tải xuống

Byadmin

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2019

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2019

Tài liệu đại hội cổ đông : Tải xuống

Byadmin

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020

Tài liệu đại hội cổ đông : 

Tải xuống