Category Archive Thông tin cổ đông

Byadmin

Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản

Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản

Byadmin

Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Dưới Hình Thức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản

Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Dưới Hình Thức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản

Byadmin

Thông báo chốt danh sách Cổ đông và chia cổ tức đợt 2 năm 2016

Thông báo chốt danh sách Cổ đông và chia cổ tức đợt 2 năm 2016

Tải xuống

Byadmin

Thông báo “Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2017”

Thông báo “Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2017”