Thư mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020